Tristan Vogt - Thalias Kompagnons (D)

Home Abroad

MINORITEN SCHIESSERHOF OG
Tuesday, November 9, 2021, 9:00 a.m.
Ages 4+
Duration: 45 minutes

information

Gerti Tröbinger (A)

Three Stars

MINORITEN GROSSER SAAL
Tuesday, November 9, 2021, 10:00 a.m.
Ages 4+
Duration: 40 minutes

information

Tristan Vogt - Thalias Kompagnons (D)

Home Abroad

MINORITEN SCHIESSERHOF OG
Tuesday, November 9, 2021, 2:30 p.m.
Ages 4+
Duration: 45 minutes

information

Gerti Tröbinger (A)

Three Stars

MINORITEN GROSSER SAAL
Tuesday, November 9, 2021, 3:30 p.m.
Ages 4+
Duration: 40 minutes

information

Puppentheater Gugelhupf (D)

Kasperblues

ALTER SCHL8HOF WELS
Tuesday, November 9, 2021, 7.30 p.m.

Ages 14+
Duration: 65 minutes

information

IMPRESSUM | DSVGO